Auction Terms

 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ (ONLINE) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δημοπρασία διέπεται από τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Αυτά αναφέρονται σε όλες τις εκφάνσεις της σχέσης μεταξύ  του «Καπόπουλος Κύπρου» και των αναμενόμενων μελλοντικών πλειοδοτών, πωλητών και αγοραστών. Οποιοσδήποτε πλειοδοτήσει στη δημοπρασία ή εμπιστευτεί πίνακες ζωγραφικής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα παρακάτω.

Ο πωλητής έχει εξουσιοδοτήσει τον «Καπόπουλο Κύπρου» να πωλεί το έργο, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό του, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, και ο «Καπόπουλος Κύπρου» έχει αποδεχτεί να ενεργεί προς το συμφέρον του πωλητή, ως ο εντεταλμένος Δημοπράτης, να πωλεί το έργο στην υψηλότερη δυνατή τιμή, που θα προκύψει κατά τη δημοπρασία από κάποιον πλειοδότη. Ο Δημοπράτης δεν ενεργεί για τους αγοραστές ή τους πλειοδότες.

2. ΟΡΟΙ

  • «Δημοπράτης» είναι το πρόσωπο, που διενεργεί την πώληση για λογαριασμό της «Καπόπουλος Κύπρου».
  • «Πλειοδότης» είναι κάθε πρόσωπο, που πλειοδοτεί, με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους.
  • «Αγοραστής» είναι κάθε πρόσωπο, που δίνει την καλύτερη προσφορά, η οποία γίνεται δεκτή από τον Δημοπράτη.
  • «Πριμ του αγοραστή» είναι η προμήθεια, που πληρώνει ο αγοραστής πάνω στην τιμή κατακύρωσης/σφύρας (hammer price), όπως ορίζεται στους παρόντες όρους.
  • «Πλαστό» είναι η απομίμηση ενός αυθεντικού πίνακα ζωγραφικής.
  • «Τιμή κατακύρωσης», είναι η υψηλότερη προσφορά που γίνεται δεκτή από τον Δημοπράτη με την ταυτόχρονη πτώση της σφύρας.
  • «Τιμή αγοράς» είναι η  τιμή κατακύρωσης, πλέον το ισχύον πριμ του αγοραστή, πλέον Φ.Π.Α.
  • “Τιμή εκκίνησης”, είναι η ελάχιστη τιμή κατακύρωσης / σφύρας, με την οποία ο πωλητής εξουσιοδοτεί τον Δημοπράτη να πωλήσει το έργο.
  • «Πωλητής» είναι το πρόσωπο, που προσφέρει ένα έργο για πώληση στη δημοπρασία.
  • «Καπόπουλος Κύπρου» σημαίνει την εταιρεία Κapopoulos Auction House (Cyprus) Ltd, η οποία έχει την έδρα της στη Λεμεσό, Κύπρο.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

3.1 Κατάλογος :

Ο κατάλογος των έργων πριν από κάθε ηλεκτρονική Δημοπρασία θα βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο www.kapopoulosart.com/auctions-cyprus. Για πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο + 357 25-348400

3.2 Διευκρινήσεις :

Οι αγοραστές με την παρούσα ενημερώνονται ότι τα έργα πωλούνται στον αγοραστή «στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται» και/ή «ως έχουν», με όλα τα λάθη και τις ατέλειές τους. Φωτογραφίες οποιονδήποτε έργων που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή αλλού, προορίζονται για σκοπούς αναγνωρίσεως μόνο. Ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του έργου και να μην αποδίδουν μια ακριβή αναπαραγωγή των χρωμάτων. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ανακρίβειες, που σχετίζονται με πληροφορίες, που αναγράφηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο για κάθε έργο, αφού αυτός προβάλλεται για καθοδήγηση και μόνον.

4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

4.1 Πώς να πλειοδοτείτε κατά τη συμμετοχή σας στη δημοπρασία :

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, και πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας οι πλειοδότες πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση εγγραφής, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ζητείται από την «Καπόπουλος Κύπρου». Το σύστημα θα παραχωρήσει αυτόματα ένα όνομα εγγραφής (username) και ένα συγκεκριμένο κωδικό στον κάθε ενδιαφερόμενο πλειοδότη, έτσι ώστε σε κάθε πλειοδοσία θα απαιτείται να καταχωρείται ο μοναδικός αυτός κωδικός που πάντα θα είναι συνδεδεμένος μόνο με τον κάθε συγκεκριμένο αγοραστή. Όλα τα πωλούμενα έργα θα καταχωριθούν στο όνομα και την διεύθυνση του κάθε Αγοραστή, όπως ακριβώς αυτός έχει εγγραφεί στην ανωτέρω αίτηση, και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα ονόματα και διευθύνσεις.

4.2 Διενέργεια της δημοπρασίας και προσφορές:

Οι συγκεκριμένες δημοπρασίες μας είναι διαδικτυακές(online) και δημόσιες, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε. Παρόλα αυτά, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας, να αρνηθούμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια την αποδοχή ή συμμετοχή κάποιου σε οποιαδήποτε δημοπρασία, χωρίς να είναι ανάγκη να δηλώσουμε και τον λόγο για μια τέτοια άρνηση.

Όλα τα έργα προσφέρονται σε μια ελάχιστη τιμή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την χαμηλή εκτίμηση, η οποία τυπώνεται στον κατάλογο της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση που ο Οίκος έχει δεχθεί δύο (2) ίσες προσφορές για το ίδιο έργο με τον τρόπο που διενεργείται στο σύστημα η δημοπρασία και που συμβαίνει να είναι υψηλότερες, τότε το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν που το σύστημα έχει καταχωρήσει χρονικά πρώτη τη προσφορά του.

Τα έργα τα οποία δέχθηκαν προσφορά πέντε (5) λεπτά πριν την λήξη της δημοπρασίας δίνεται χρονική παράταση πέντε (5) επιπλέον λεπτών, πέρα του προκαθορισμένου χρόνου λήξης έτσι ώστε, να υπάρχει η δυνατότητα από τους πλειοδότες να συμμετάσχουν, εάν το επιθυμούν, και να καταθέσουν μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρόνος των πέντε (5) λεπτών θα ανανεώνεται προοδευτικά κάθε φορά που θα γίνεται μια νέα προσφορά. Η δημοπρασία για τον εκάστοτε λαχνό θα λάβει τέλος εφόσον δεν υπάρξει εκ νέου κτύπημα στο διάστημα των επομένων πέντε (5) αυτών λεπτών.

Η συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή ολοκληρώνεται αυτόματα με την παρέλευση του διαστήματος των πέντε (5) λεπτών όπως περιγράφεται πιο πάνω, ώρα κατά την οποία ο αγοραστής θα καταστεί υπόχρεος για την καταβολή του τιμήματος της αγοράς.

5. ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε οποιουσδήποτε πίνακες σε μελλοντικές δημοπρασίες της «Καπόπουλος Κύπρου», τότε παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο

+357-25-348400.

Για να μας διευκολύνετε να διενεργήσουμε μια προκαταρκτική επισκόπηση του πίνακά σας, παρακαλούμε αποστείλατε σε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ηλεκτρονική εικόνα μαζί με όλες τις άλλες σχετικές πληροφορίες, που μπορεί να έχετε που για παράδειγμα αφορούν τις διαστάσεις ή την προέλευσή του, το πότε φιλοτεχνήθηκε, τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν κ.λ.π. Η «Καπόπουλος Κύπρου» όμως θα είναι σε θέση να πάρει μια τελική απόφαση σε σχέση με τον πίνακά σας, μόνον μετά από την  έρευνα του ίδιου του πίνακα. Επιπρόσθετες σχετικές διευθετήσεις μπορούν επίσης να γίνουν αφού συμφωνηθούν αμοιβαίως.

Εάν ο προτεινόμενος από εσάς πίνακας γίνει δεκτός για να συμπεριληφθεί σε μία από τις επερχόμενες δημοπρασίες, τότε θα σας παράσχουμε τις εκτιμήσεις μας για την ελάχιστη και μέγιστη τιμή για έργα αυτού του είδους και θα συμφωνήσουμε μαζί σας την τιμή, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την κατώτερη εκτίμηση.

Πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές δημοπρασίες θα παρασχεθούν σε ανακοινώσεις σε ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες και στην ιστοσελίδα μας.

Εάν ένας πίνακας σας συμπεριληφθεί σε μια δημοπρασία, τότε θα μετατραπείτε σε «Πωλητή» και αν ένα τέτοιο έργο πουληθεί στην δημοπρασία, τότε θα έχετε το δικαίωμα να εισπράξετε ένα ποσό ισοδύναμο της τιμής σφύρας, μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (15%), ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στην προμήθεια που πληρώνεται από εσάς, που είστε ο πωλητής, προς την «Καπόπουλος Κύπρου». Δεχόμαστε καλή τη πίστη ότι ο πίνακας, που προσφέρετε προς πώληση ανήκει κατά κυριότητα σε σας, τον πωλητή και είναι ελεύθερος από κάθε νομικό ελάττωμα διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ’ αυτού.

Εάν ένας πίνακας που έχει κατατεθεί από τον πωλητή, αποσυρθεί πριν τη δημοπρασία, τότε ο πωλητής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει  στην «Καπόπουλος Κύπρου» ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 20% της κατώτατης εκτίμησης που εμφαίνεται στον κατάλογο.

6 ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

6.1 Τιμή αγοράς :

Αυτός στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, οφείλει να πληρώσει στον «Καπόπουλο Κύπρου» ένα ποσό ισοδύναμο με την τιμή αγοράς, η οποία θα πρέπει να είναι το σύνολο της τιμής κατακύρωσης στο σύστημα για το έργο, συν το πριμ του αγοραστή, συν Φ.Π.Α. πάνω μόνο στο πριμ όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω.

6.2 Πριμ του Αγοραστή :

Το πριμ του αγοραστή, το οποίο πληρώνεται από τον αγοραστή κάθε έργου, πρέπει να αποδοθεί σε ένα ποσοστό της τάξεως του 15% επί της τιμής σφύρας.

6.3 Φ.Π.Α.:

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (19%) δεν θα είναι πληρωτέος επί της τιμής κατακύρωσης στο σύστημα, αλλά επί του πριμ του αγοραστή.

7 ΠΛΗΡΩΜΗ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της online δημοπρασίας οι οίκος επικοινωνεί με τους επιτυχόντες προσφοροδότες για την ενημέρωση τους και την συνεννόηση για την πληρωμή και παράδοση των έργων.

Η πληρωμή γίνεται με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Πιστωτική Κάρτα
 2. Επιταγή
 3. Τραπεζικό έμβασμα

Επιταγές θα πρέπει να πληρώνονται στο όνομα

Kapopoulos Αuction House (Cyprus) Ltd.

Παρά το γεγονός ότι προσωπικές και εταιρικές επιταγές γίνονται δεκτές, ενημερώνεστε ότι τα έργα δεν θα παραδίδονται πριν επαληθευθούν οι επιταγές.

Τα εμβάσματα προς την Τράπεζα θα πρέπει να γίνονται :

Τράπεζα :                    ΒΑΝΚ ΟF CYPRUS

Διεύθυνση :                           BANK OF CYPRUS PUBLIC CO.LTD.

P.O Box 50215, Corporate Banking Centre Limassol 3, CY-3699 Limassol, Cyprus.

Όνομα λογαριασμού :        Kapopoulos Auction House (Cyprus) Ltd

Αριθμός λογαριασμού :     0383-01-000291

IBAN:                                      CY19 0020 0383 0000 0001 0002 9100

Swift code:                            BCYPCY2N

Παρακαλούμε κατά την διενέργεια της πληρωμής προς την Τράπεζα σας συμπεριλάβετε το όνομά σας, και τον αριθμό του Ενημερωτικού Σημειώματος που θα σας έχουμε ήδη αποστείλει.

8. Παραλαβή/Παράδοση Έργου/ων

8.1 Παραλαβή :

Τα έργα παραλαμβάνονται από εσάς από τα γραφεία μας με δικά σας έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η πλήρης και εκκαθαρισμένη πληρωμή έχει εισπραχθεί από μας μια εβδομάδα από την ημέρα που έλαβε χώρα η δημοπρασία.

8.2 Παράδοση :

Τα αγορασθέντα έργα μπορούν να παραδίδονται μετά από οδηγία ή παράκληση του αγοραστή το δε κόστος θα καλύπτεται από τον αγοραστή.

8.3 Χρεώσεις Φύλαξης/αποθήκευσης :

Χρεώσεις διαχείρισης και αποθήκευσης, συν ΦΠΑ, χρεώνονται μια εβδομάδα μετά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

8.4 Μεταφορά/Συσκευασία :

Εναπόκειται στην κρίση του Οίκου όπως συσκευάσει τα έργα που αγοράστηκαν. Σε αυτή την περίπτωση η συσκευασία θεωρείται ότι έγινε με εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται ευθύνη του Οίκου για ζημιές στην κορνίζα ή το γυαλί του έργου από οποιαδήποτε αιτία και αν έγινε η ζημιά. Επίσης ο Οίκος δεν ευθύνεται για πράξης η παραλήψεις του μεταφορέα που υπέδειξε ο αγοραστής για την μεταφορά του έργου.

8.5 Ασφάλεια :

Οι αγοραστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασφάλιση των έργων τερματίζεται μία εβδομάδα μετά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

9. ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Χωρίς να παραβλάπτονται τα όποια δικαιώματα του πωλητή, εάν ο αγοραστής δεν καταφέρει να πληρώσει για το έργο που έχει κατακυρωθεί στον ίδιο, εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, τότε η «Καπόπουλος Κύπρου» θα μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακολουθήσει μία από τις ακόλουθες θεραπείες :

 1. Να αποθηκεύσει τον ή τα έργα στους δικούς του χώρους ή αλλού,

του αγοραστή βαρυνομένου με την ευθύνη και τα σχετικά έξοδα.

 1. Να ακυρώσει την πώληση του έργου.
 2. Να επιβάλει τόκο της τάξεως του 5% πέραν του βασικού Euribor.
 3. Να επαναπωλήσει το έργο είτε μέσω δημοπρασίας είτε μέσω ιδιωτικής

πώλησης.

10. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Η «Καπόπουλος Κύπρου» δεν διενεργεί  εξαντλητικό έλεγχο για κάθε έργο και συνεπώς η γνώση του σε σχέση με κάθε έργο εξαρτάται από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν από τον πωλητή. Ο Καπόπουλος Κύπρου δέχεται προσφορές μόνον πάνω στην βάση των ποιο πάνω

10.2 Οι προσφοροδότες αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός και αποδέχονται την ευθύνη να διενεργήσουν έρευνες και ελέγχους έτσι ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως σε σχέση με το έργο για το οποίο έχουν αγοράσει.

10.3 Οι εκτιμήσεις που παρέχονται στους προσφοροδότες σε σχέση με κάθε έργο, όπως αυτές εμφαίνονται στον κατάλογο, αποτελούν κατάθεση γνώμης η οποία δίδεται καλή τη πίστη από την «Καπόπουλος Κύπρου» και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον Δημοπράτη ή την εταιρεία.

10.4 Η Καπόπουλος Κύπρου πρέπει να επιστρέψει το τίμημα της αγοράς (του έργου) στον αγοραστή στην περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα πιστοποιείται ότι το έργο είναι πλαστό. Οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον της «Καπόπουλος Κύπρου» ή του πωλητή από τον προσφοροδότη, περιορίζεται στο ύψος της τιμής αγοράς του σχετικού έργου. Σε καμία περίπτωση ούτε η «Καπόπουλος Κύπρου» ούτε ο πωλητής είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αξίωση για συνεπακόλουθη ζημιά.

11 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

11.1 Δίκαιο που διέπει τις σχέσεις των μερών :

Όλοι οι παρόντες, οι όροι της δημοπρασίας και όλα τα  θέματα που σχετίζονται με αυτή, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση το Κυπριακό δίκαιο.

11.2 Δικαιοδοσία :

Όλοι οι προσφοροδότες, αγοραστές και πωλητές συμφωνούν ότι τα Δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να δικάσουν κάθε διαφορά που ανακύπτει από την δημοπρασία, η οποία ρυθμίζεται με τους παρόντες όρους.

 • The English version of terms is available upon request. Please contact 25-3484005